لیلة القدر‎

به مناسبت حضور شبهای قدر (احیا)  این اشعار را به برادران و خواهران مسلمانم تقدیم می‌کنم.

 

با رنگ و نگار جنت العدنی                                                                  با نور و ضیاء لیلة القدری

منوچهری دامغانی

تو را قدر اگر کس نداند چه غم                                                           شب قدر را می‌ندانند هم

شیخ اجل سعدی شیرازی

شب عاشقت لیلة القدر است چون تو بیرون کنی رخ از جلبیب-رودکی

مکانت کشتی نوح است ای صدر        زَمانَت وَ الضُحی وَ لَیلَةُ الْقَدر-عطار

آن شب قدری که گویند اهل خلوت، امشب است باری این تأثیر دولت از کدامین کوکب است؟-عراقی

شبی کان دلبر عیار با ماست     نه یک شب ، صد شب قدر است ما را -کلیات شمس

شب قدر است و طی شد نامه هجر    سلامْ فیهِ حَتی مَطَلعِ الفَجْر-حافظ

دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند            واندر آن ظلمت شب آب حیاتم دادند

بیخود از شعشه پرتو ذاتم کردند        باده از جام تجلی صفاتم دادند

چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی    آن شب قدر که این تازه براتم دادند

 حافظ

 

هر شب، شب قدرست اگر قدر بدانی‌ – ضرب المثل فارسی‌

 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!