چلچراغ

 

 

رباعی
 
چلچراغی ز سقف دل آ ویخت
با د ه‌ ی عشق را به ساغر ریخت

درسرا پرد ه ‌ی حریر وصا ل
جا ن ما  را به عطرخویش آ میخت

دکتر منوچهر سعادت نوری

بر گرفته از مجموعه سروده‌های زنجیرها

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!