حکایت ملل خاور میانه!

میگویند جهنم عقربهایی دارد که آدم از ترسشان به مار غاشیه پناه میبرد! حالا این شده حکایت ملل بدبخت خاور میانه.

زمانی بود که ملت های خسته و تحقیر شده از استعمار دل به ندای شیرین استقلال و حق حاکمیت ملی گوش جان فرا دادند و سرنوشت خود را به دستان رهبرانی دادند که وعده به سیادت میهنشان میدادند.

زمان گذشت و استعمار جای خود را به استبداد و خفقان داد. رهبران آزادی طلب دیروز، شدند دزدان سر گردنه امروز. جان و مال مردم شد تیولشان و به جای استقلال، ظلم به این جوامع مسلط شد. و شد این که امروزه در جای جای خاور میانه میبینیم.

 دهه ها دروغ و تزویر و ریای این رهبران کاری کرد که نسخه دشمن اجنبی سازی و استقلال و آزادی دیگر اثری نداشته باشد! ملل جان را به کف دست بگذارند و بگویند بس است! دیکتاتور برو به جهنم!

بلایی به سرمان آمده که حاضریم بمب های غرب را بر سر و دستانشان را بر نفتمان ببینیم ولی دمی نفس بکشیم. انتخاب این روزه ما بین استعمار و استبداد است.

 لیبی امروز نفس میکشد، سوریه نیز بزودی، تا کی چرخ گردان به ما برسد. بالاخره میرسد. ولی به قیمت استقلالمان. رهبرانمان این را تضمین کردند.  

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!