اعتراض نماينده يهوديان در مجلس به حاج منصور بخاطر يهودی خطاب کردن مشايی

پس از آنکه منصور ارضی برای توهين به رئيس دفتر رئيس
جمهور، وی را با لقب يهودی خطاب کرد، قلب بسياری از هموطنان کليمی کشورمان
جريحه دار شد. اين در حالی است که بر اساس اسلوب و معيار اسلامي، توهين به
هر يک از اديان الهي، گناهی است نابخشودنی.

.

به همين دليل گفتگويی با سيامک مره صدق، نماينده کليميان کشورمان در
مجلس شورای اسلامی داشتيم و از وی در خصوص اين مسائل جويا شديم. انتظارمان
اين بود که وی در مقام نمايندگان کليمی کشورمان به انتقاد از گفته های اين
مداح بپردازد، اما در نخستين کلمات وی از لزوم دامن نزدن به اين مسائل گفت و
الگوی رفتاری خود را در برخورد با ناملايمات، رفتار مقام معظم رهبری عنوان
کرد؛ رفتاری که از عملکرد بسياری از ما مدعيان اسلام فراتر است.

در ادامه گفتگو با صدق آمده است:

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!