جاويد ايران

هزاران آريو برزن در ايران
به هر كوی و به هر برزن خرامان

همه از جان گذشته بهر ميهن
همه جنگنده همچون نره شيران

كجا دشمن تواند پا گذارد
بر اين دشت طلائی سهل و آسان؟

هنوز از پشت رستم در هياهو
هزاران جنگجو در زابلستان

توانی ديد نسل توس و گودرز
نگه گر بفكنی سوی خراسان

به آذربايگان با دست مردان
هنوز آن آتش نيكو فروزان

به ايلام وبه خوزستان نگه كن
وفاداری به هر سيما نمايان

چو ببر مازنی آيد به غرش
شود جنگی ترين دشمن هراسان

نويسد بارديگر دست تاريخ
وفاداری شيران لرستان

مرا آن مهر فرهادست در دل
كنم حك نام ايران در كهستان

چه شد مقدونی و تاتار و عثمان
كجا يابی نشان از نام توران؟

همه نابود و ايران مانده برجای
نثار نام پاكش ميكنم جان

دوباره در فراز آيد بزودی
درفش كاويان چون هور رخشان

بيا عشقی دوم جان فدا كن
كه جاويدان بماند نام ايران

عشقی دوم

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!