دلهدزدان جهان متحد شوید

گرچه شورش‌های انگلستان با تیراندازی مشکوک به مارک دوگان راه افتاد، همه
موافقند که این شورش‌ها نشان از نارضایتی عمیق‌تری دارند- اما چه‌جور
نارضایتی؟ شورش‌های انگلستان نیز همچون شورش‌های حومه پاریس در سال ۲۰۰۵
هیچ پیامی نداشتند.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!