گیرم که میزنید… .بارویش ناگزیر جوانه ها چه می کنید؟

سمفونی سازها

گیرم که می زنید

گیرم که می برید     

گیرم که می کشید

با رویش ناگزیر جوانه ها چه میکنید؟

 

گیرم نماز دشت

تردید ووحشت است

گیرم که سهم باغ

آشوب و آتش است

آهنگ ساقه ها را چه میکنید؟

 

تا این صدای رزم ما

در متن صبح سازها

در سرزمین سرد

قصّه میشود

 

گیرم که بشکنید

یک تن ز بیشمار

با سمفونی سازها چه می کنید؟

 

با قطع شاخه ها

کوچ پرنده ها

سکوت باغ را

فرمان حمله میدهید

جریان رود را

دررگ سروها چه میکنید؟

 

رویای رود اگر

جاری شود چنین

در آفتاب ذهن

پیوند آب و نور

باران خنده ها

در صبح مردمان هاشور می شود

 

عطر ترانه را

گلبانگ واژه را

یک حرف ساده را

در کوچه می کشید

طنین نوین واژه را چه میکنید؟

 

تنها ترین تاغ این دشت تشنه ام

لبخند خیس ابر

باران اتفاق

بر بذر سبزمن

پیراهن بهار می شود

 

پرواز را به بند

انکار آفتاب

قتل ستاره ها

درک من ازدریافت ماه را چه میکنید؟

 

ای شرطه شهر سکوت

در کوچ آبها

راز ترانه ها

در چشم آینه

سرمنزل جوانه را ندیده ای؟

 

جمعه یاز دهم سپتامبر 2009

Suppose you beat up

suppose you take away

suppose you kill

 

With the germination of the seedlings

the inevitable

what’ll you do?

 

Suppose the meadow’s prayer

is one of doubt and foreboding.

Suppose the garden’s share

is one of fire and chaos

 

With the singing of the saplings

what’ll you do?

 

As long as in the cold country

the voice of our “struggles”

tells the story

Suppose you can break

one among the multitude

 

In the midst of the dawn’s chorus,

with the “symphony” of choruses

what’ll you do?

 

By cutting off the branches

by the migration of the birds

you command silence for the garden.

 

With the flow of the river

into the veins of the cypresses

what’ll you do?

 

The dream of the river [if it flows this way]

in the illumination of the minds

in the convergence of water and light

Rain of laughter

will become the pattern

 in the dawn of the people.

 

You kill in the alley

the fragrance of the song

the melodious sound of “the word”

a simple utterance

 

With the breeze of the “new” word

what’ll you do?

 

I am the only Taq tree

in this thirsty desert

The wet smile of the cloud

an accidental rain

brings out the spring cover

from  my green seedling

 

Entrapment of the flight

denial of the sun

killing of the stars

 

With my perception of the moon

what’ll you do?

 

You [guardian of the silent city]

In the migration of the waters

in the secret of the songs

in the eye of the mirror

Have you seen not

the “emergence” of the saplings?

 

http://www.youtube.com/user/MrVandod

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!