نمایشنامه‌خوانی‌های «داروگ» در سانفرانسیسکو؛ مروری بر کارنامه ۲۶ ساله

منصور تایید، سپیده خسروجاه و فرهاد آییش به علاوه بلا واردا، حمید احیا،‌
بهزاد گل محمدی، کیومرث حکیم،‌ فرید نبوی،‌ مینا شریف، ترانه حماسی و
بسیاری هنرمندان دیگر در بیست و شش سال گذشته با بیش از ۵۰ نمایش بازار
تئآتر را در سانفرانسیسکو کالیفرنیا و پیرامون آن در میان مهاجران ایرانی
داغ نگاه داشته اند.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!