تلاش قدرت هاي غربي براي چپاول ثروت ليبي

ناظران سياسي اروپايي معتقدند
كه هدف ناتو از حمله هوايي به ليبي انساندوستانه نبوده بلكه هدف غارت
منابع زيرزميني اين كشور آفريقايي است.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!