Trita Parsi attending good bye party for Ahmadinejad’s ambassador at UN

غلامحسین محمد نیا” معاون سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل: آقا تریتای عزیز، آیا برای شرکت در میهمانی خداحافظی دکتر ظریف به نیویورک میآیید؟

پارسی: بله در گودبای پارتی حاضر خواهم بود و گذشته از آن مایلم که همانروز نیز با شما و سفیر ملاقات کنم و موضوعاتی که در موردش بحث کردیم را پیگیری را کنیم

• این ایمیل بخشی از اسناد داخلی نایاک است که در جریان شکایت حقوقی تریتا پارسی از حسن داعی با اجازه دادگاه فدرال دراختیار داعی قرار گرفته است

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!