خانه خدا در تهران

اگر خداوند تبارک و تعالی عمر نوح هم بده؛ باز برای زمزمه کردن کلمات قصار “امام راحل ” وحوش اسلامیست کمه.

یکی از آن شعارها که وحوش مرتباً قرقره میکنند همون “میزان رأی ملت است “.

تو نظام پربرکت که از روز اول تا الان، یعنی سی و سه سال، بعد از جان و مال ایرانیان، چیزی که ارزش نداشته و “میزان ” نبوده؛ همون “رأی ملت ” بوده.

در راسته تکامل هر چه خدایگان تر کردن امام معصوم علی آقا رهبر، این خبر را بخوانید:

“صدرالدین شریعتی، رئیس دانشگاه علامه طباطبایی: امروز باید اطاعت از رهبری سرلوحه کار ما باشد چرا که عقربه زندگی ما و میزان اعتقادات ما با میزانی که رهبری تعیین می‌کنند باید منطبق شود.”

بجز وحوش اسلامیست/یهودستیزان هار و چپولان دست پروردۀ همفکر شان که نانشان در “اصلاح پذیر ” قلمداد کردن نظام پربرکت است؛ آن دیگرانی که هنوز تو اون مدار فکری گیر کرده اند، باید یا به دستور حاج آقای “رئیس دانشگاه ” عمل کنند و یا فکر دیگر کنند.

این تکامل کیش شخصیت است و علی آقا رهبر را باید پرستید!

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!