The principle of “Process”

فرهنگ حقوق بشر اصل روند را محترم میشمارد

بحث “وسیله”(اقدامات ویژه)، “هدف” (نتایج نهائی) و “روند” دارای اهمیت تاریخی، اخلاقی، اجتماعی و سیاسی میباشد وفلسفه ماکیاولی هدف وسیله را توجیه مینماید، امروزه اصل تصمیم گیری و ارتباطات گفتاری شده است.علاوه براین در خرد پذیرفته شده امروز، تمامی فعالیتها عموما بر اساس صرفا نتایج نهائی آنها مشاهد میگردند

درک ظریفی از هدف وسیله را توجیه مینماید، منجر به این باور میشود که هدف رسیدن به اهداف تعیین شده به هر وسیله میباشد. در این صورت پس رفتارغیر اخلاقی و غیر صادقانه یکپارچگی وسائل و هدف را کاملا نادیده میگیرد. این نکته نظر جداسازی بین وسیله و هدف نه تنها عمیقا دارای خدشه قلمداد میگردد بلکه میتواند بهرضایت در نادرستی و یا اتخاذ تدابیر خطرناک برای رسیدن به نتیجه مطلوب گردد.

ابزارغیر صادقانه را نمیتوان برای رسیدن به مقصود توجیه نمود. ابزارغیر صادقانه علیرغم این واقعیت که میتواند در رسیدن به هدفی معتبر کمک نماید، قابل قبول نمیباشد. میتوان اظهار داشت که استفاده از ابزار غیر صادقانه مسلما هدف نهائی مطلوب را تحریف و به آن آسیب میرساند.

از دیدگاه فرهنگ حقوق بشر و زندگی در دنیائی به طور فزاینده وابسته میگردد، روند باید ارزشمند تلقی گردد ( ابزار میتواند اهداف باشند و اهداف ابزاری باشند برای رسیدن به نتایج) فرهنگ حقوق بشر خواهان توجه به ساختار خوب و ارتباط مورد انتظار بین ابزار و اهداف میباشد. علاوه بر این، ویژگی روند واقعی به عنوان اصلیترین حلقه اتصال بین ابزار و هدف شناخته شده است. این انسجام و نیز رجحان انتخاب ابزار واقعی برای رسیدن به هدف قابل توجه میباشد. مطمئنا چنین رجحانی می تواند متضمن نتیجه واقعی نهائی گردد.

برای پیشبرد مستمر اهداف حقوق بشر، اصل “هدف وسیله را توجیه مینماید” را باید بسادگی کنار نهاد و به جای آن دیدگاه فرهنگ حقوق بشر را با ارزش نهادن به اصل واقعی “روند” را قرار داد.

نقل قول از نیکولو ماکیاولی “هدف وسیله را توجیه مینماید”

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!