از مبارزات مردم آذربايجان برای جلوگيری از مرگ درياچه اروميه حمايت کنيم!

ساله تنها مرگ يک درياچه نيست که به خودی خود، نجات آن بسيار مهم است. اما مساله اصلی و مهم تر اين است که به دنبال مرگ اين درياچه، چند ميليون انسان آسيب های مستقيم و غيرمستقيم خواهند ديد. به معنای واقعی اگر همين امروز فکری جدی به بهبود وضعيت اين درياچه صورت نگيرد شايد فردا هرگونه تلاشی بيهوده و بی ثمر خواهد شد.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!