از ارتباطات مجاهدین خلق با شوروی و عراق تا راه آن در آینده

دو نوع سند وجود دارد، یکی آن چه در دادگاه سعادتی مطرح و در مطبوعات ایران
منعکس شد، چون آن موقع مطبوعات از آزادی نسبی برخوردار بودند و برخی از
این مسائل را می‌توانستند منعکس کنند.

دوم خاطرات رئیس کا. گ. ب در تهران است که به این مسئله اشاره کرده و منبع
سوم اسناد حزب کمونیست شوروی است که در آن به ارتباط با کا. گ. ب اشاره
نمی‌کند، بلکه به نامه‌های مجاهدین خلق به حزب کمونیست شوروی و تقاضای
پناهندگی برای برخی از اعضای سازمان مجاهدین و بالاخره تقاضای وام ۳۰۰
میلیون دلاری اشاره می‌کند.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!