تصاوير ويلايی کم نظير که در ايران ساخته شده است

اين ويلای زيبا كه در عكس مشاهده می كنيد در رشت ساخته شده است و متعلق به يكی از پولدارهائی است كه در تهران زندگی ميكند. لازم به ذكر است كه سرو صدای اين ويلا در محافل خبری خارجی هم از جمله VOA News و BBC News شنيده شده و تمامی عكسهای اين ويلا را با ذكر جزئيات كامل و متراژ پوشش كامل خبری دادند و حتی آنرا با كاخ سفيد مقايسه كردند

عکس ها را اينجا ببنيد

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!