ره آورد

– “این بار

تنها مشتی از خاک …”

– “خاک؟”

می‌‌پرسدم به حیرت؛

– ” آری،

آری….”، دوباره گفتم اش،

به آهِ حسرت و با دلی‌ پریش:

– “مشتی ز تربتِ کوی جوانی فقط بیار این بار،

‌ای سفر در پیش.”

***

دوراندیشی ام ولی‌ ندید دوست و نمی دانست

دیداری دوباره‌ام از مهدِ خاطره ها، افسوس

امیدی است رفته به باد؛

و به آستان ِ آن دیار، –

دریغا

هرگزم

دگر گذار

نمی خواهد اوفتاد؛

و پس لذا، این زمان دل‌ را –

به مشتی که خود نمودار ِ گرانی است

ز فرّ ِ خاکِ پاسارگاد

آرام می‌ بایدم‌اش کرد

فریب می‌‌بایدم‌اش داد.

*******

سان ماتئو – ۳۰جون ۲۰۱۱

جهانگیر صداقت فر

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!