عید فطر مبارک

از بدو تاسیس نظام پربرکت در سی و سه سال پیش؛ کینه و دشمنی وحوش اسلامیست بجز با ایرانیان، با فرهنگ و تاریخ ایرانزمین هم بسیار علنی بوده و به همچنین زور زدن بی حاصل آنان برای جایگزین کردن آن با آنچه در توبره خود دارند.

حق باید داد که با بد فرهنگ و تاریخ و ملتی در افتاده اند که به شهادت تاریخ، در طول هزاره ها درعین انعطاف پذیری مقطعی؛ در درازمدت، بر مهاجمان پیروز شده است.

در همین راسته؛ یعنی شکست در محو فرهنگ و تاریخ ایران و تحمیل چیز دیگر، وحوش دارند کم کم میفهمند که بجای مراسم آبغوره گیری مصلحتی که بازارش هر روز کسادتر میشود، با مراسم شاد به تقابل با فرهنگ و آیینهای مملو از شادی و امید ایرانزمین بروند.

علی مطهری: متاسفانه در ایران، اعیاد اسلامی کمرنگ برگزار می​شود.جدی نگرفتن اعیاد اسلامی سبب شد که اکثر شادی​ها به مناسبات ملی تخصیص یابد و مناسبات مذهبی صرفا مظهر عذاداری تلقی شود. من پیشنهاد حذف چند روز از تعطیلات کشور را ارائه داده​ام. اما لازم است فعلا تعطیلات عیدفطر را سامان دهیم تا بعد.”

مرتضی مطهری، بابای همین طفلک حاجی علی مطهری ” نماینده مجلس ” که میخواهد از تعطیلات ملی مانند ٢٩ اسفند بزند هم از این زورها زد و نا کام و بد نام رفت.

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!