فرزندان غیر ایرانی ایرانیان

بدلیل توحش ذاتی وحوش اسلامیست؛ میلیونها ایرانی پس از انقلاب خوش عاقبت مجبور شدند که به کشورهای دیگر مهاجرت کنند.

یکی از نتایج این مهاجرت گسترده، ازدواج پر شمار بانوان ایرانی با مردان غیر ایرانی بوده است.

مرادی، عضو كميسيون قضايی و حقوقي مجلس شوراي اسلامی گفت: در نشست امروز اعضای اين كميسيون تصويب شد كه فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايرانی با مردان خارجي، ايرانی محسوب نشوند.”

به عبارت دیگر؛ بجز وضعیت شرم آور و هول انگیز فرزندان حاصل ازدواج بانوان ایرانی و مردان افغانی که در خود خاک ایران بدنیا آمده و زندگی میکنند، زن ستیزی وحوش اسلامیست علیه بانوان آزادۀ مهاجرت کرده ایرانزمین گریبان فرزندان آنان را هم میگیرد.

طرفه آنکه بعضی از رؤسای وحوش مشمول همین قانون ابلهانه هستند.

جز قلب تیره هیچ نشد حاصل و هنوز

باطل اندر این خیال که اکسیر میکنند

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!