مشاجره خبرنگار مهر با رئیس کل بانک مرکزی

هم آقای
خامنه ای و هم احمدی نژاد می دانند که هر اشاره ای به
ناکامی‌های دولت و افشای اختلاس و ناتوانی و زد و بندهای بین‌المللی
دولت تائید آن سخنان تاریخی میرحسین موسوی در مناظره‌های تلویزیونی مربوط
به انتخابات 88 است.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!