فحاشی

گفته شده در دوران آن نور به قبرش ببارد؛ آژان یا درجه داری که با مقاومت در برابر زورگویی خودش مواجه میشد، پاگونش را میکنده و میگفته نه به شخص من، که به اعلیحضرت توهین کردی.

حجت الاسلام عباس روزمه: روز پنج‌شنبه پس از سخنرانی، در مسیر بازگشت از امامزاده سید اسماعیل تهران در یکی از خیابان‌ها اطراف آن بنزین تمام کردم و کنار خیابان پارک کردم تا بنزین تهیه کنم.

یک موتور سوار با شدت به ماشین بنده زد، به راکب این موتور که مشغول کشیدن سیگار بود گفتم که از خسارتی که به ماشین من زدی، می گذرم، فقط شما حرمت ماه مبارک رمضان را نگه دار و سیگارت را خاموش کن.

پس از این تذکر، موتور سوار اقدام به فحاشی و توهین‌های وقیحانه نه به شخص بنده که به روحانیت و مقدسات مذهبی کرد؛ این فحاشی‌ها آن‌قدر شرم آور بود که یادآوری آن موجب آزارم می‌شود”.

به عبارت دیگر؛ در کنار چسباندن وصلۀ ناجور و نخ نما شدۀ ضد اسلام بودن به مخالفان خود و نظام پربرکت برای خاموش کردن آنان از سوی وحوش اسلامیست و ریزه خوارانشان، واقعیت آنستکه تعداد گزارشات مقاومت فیزیکی مردم جان به لب رسیده رو به افزایش است و این هنوز از نتایج سحر است.

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!