سینه چاکان درباری

والا، بلا، از بس به این وحوش اسلامیست گفته شد که این اتم و فشفشک بازی عاقبت نداره و کار دست ایرون و ایرونی میده؛ زبونا به قدر ریش خدایگان امام معصوم علی آقا رهبر مو در آوردن.

ولی مگه تو کت وحوش میره؛ تازه نوچه هاشون اینور و اونور جار میزنن که اگه اون نماد بشر دوستی و رفاه و آزادی طلبی، جناب جلالت مآب سرهنگ قذافی چیزای هسته ایشو نداده بود بره، حالا میتونست راحت عین حاج آقا چینگ چانگ چونگ کره شمالی مردم رو قصابی کنه و ناتو نالوطی هم سگ کی باشه که از اونا دفاع کنه.

قابل توجه وحوش اسلامیست/یهود ستیزان هار و چپولان همفکر دست آموز آنان و دیگر نوچگان دربار و بارگاه خدایگان؛ اون ناپلئون ثانی که گذاشت پشتش تا سایۀ سرهنگ قذافی عزیز رو از سر مردم ورداشت و بعدش هم رفته سراغ اسد بچه کُش و مُثله کُن؛ حالا داره از همون سازها کوک میکنه تا مردم گل و بلبل رو از نعمت کشورداری شماها سینه چاکان “امام راحل ” و پیروان شارلاتان علی شریعتی محروم کنه.

“بلند پروازی‌های ایران در زمینه تسلیحات اتمی و موشک‌های بالستیک تهدیدی رو به افزایش است که می‌تواند به حمله‌ای پیشگیرانه علیه تاسیسات ایرانی منجر شود.”

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!