وقتی یک افغانی در رسانه ملی صدای ایرانی است!

تاکنون فردی از شهروندان ایرانی، چنین جرات و جسارتی نداشته است تا در صدا و سیما حاضر گردد و چنین واضح و شفاف، کلیت جمهوری اسلامی را در سیاست های خارجی زیر سئوال ببرد. اما یک شهروند افغان، با آنکه می دانست اگر در مقابل دوربین صدا و سیما خوب ظاهر گردد، می تواند جایگاهی در صدا و سیمای ایران کسب کرده و یکی از کارشناسان مسائل سیاسی شود، از این امتیاز صرفنظر می کند و با سخنان سرتاسر نیش دار و در عین حال حقیقی و واقعی، آبرو و حیثیتی برای جمهوری اسلامی باقی نمی گذارد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!