ویدیو عصبی شدن دباشی/گنجی

دلایل قوی باید و معنوی
نه رگهای گردن به حجت قوی

دیروز برنامه “افق ” صدای آمریکا دیدگاه های سعید قاسمی نژاد؛ حمید دباشی و اکبر گنجی را در مورد “اسرائیل و ایران: موانع داخلی و منطقه ای ” پخش کرد.

حرفهای قاسمی نژاد که فعال دانشجویی است و مدت زیادی نیست از ایران خارج شده با شعارهای مردم و شواهد و قرائن خوانایی دارد. آن دو دیگر جهان بینی فلسطین-محور خود را مطرح کردند؛ عصبی هم بوند.

بنظر میرسد که ایندست “روشنفکران ” یا هنوز شعار های مردم ایران، مانند “نه غزه، نه لبنان؛ جانم فدای ایران ” و یا ” فلسطین رو رها کن، فکری به حال ما کن ” را نشنیده و یا مُخل جهان بینی فلسطین-محور خود میبینند.

در طول سی و سه سال گذشته نظام پربرکت منافع ملی ایران و ایرانیان را فدای سیاست فلسطین-محور کرده است.

دور نیست آنروزی که پس از سقوط اسلامیستها، “اصلاح طلب ” و غیره، سیاست منافع ملی ایران-محور جایگزین این سیاست ضد ایران و ایرانی گردد. آنروز به سود فلسطینیان نیز خواهد بود.

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!