از تاریخ بیآموزیم نامه ای به ملا محمد عمر امیر مومنان

از تاریخ بیآموزیم   نامه ای به ملا محمد عمر  امیر مومنان  در قرون وسطی کلیسا تقریبا همان کاری که میکرد که اکنون بعضی از رهبران دینی میکنند؟  ایمان با زور با سرنیزه با تهدید به کفر و کشتار سوزانیدن و اعدام نتیجه اش چی شد  مردمی که نمی خواستند که با زور دینی و عقیده ای را بپذیرند ناچار به کشورهای دیګری فرار کردند و به امپراتوری عثمانی رفتند یا به کشتی به آمریکا در رفتند  کشیش ها با سو استفاده از مقام روحانی خود و از صدقه سر حضرت مسیح که به نان نوایی رسیده بودند حالا دیک طمع آنان جوشان شده بود و میخواستند بقول معروف زیر رو را بخورند که این یکی از صفت های انسانی است که وقتی دستش به دم ګاوی بند شد دیګر تمامیت خواه میشود و میخواهد میخ خود را سفت بکوبد. کاریهایی که کشیشان آڼ روز کردند یعنی میخواستند که با سو استفاده از قدرت دینی که دارند ثروتهای مردم را غارت کنند و مردم را به اطاعت محض خود وادار سازند وبرای خود و فرزندشان ثروت قدرت و مقامهای شامخ به ارث بګذارند؟ 

 آنان از چهره مسیحیت یک چهره خشن و بی تساهل ترسیم کردند که هرکه با آن مخالفت کند به دار آویخته خواهد شد یا سوزانیده میګردد و تهمت هایی نظیر جادوګری به مردم میزدند و آنان را قتل عام میکردند؟ بجای یک چهره محبوب دوست داشتنی از مسیحت که مثلا امروزه به نمایش ګذارده اند یک چهره وحشی خشن آدمکش به تصویر کشانیده بودند.  اکنون هم متاسفانه همان راه بعد از قرنها مورد سو استفاده بعضی از رهبران اسلامی قرار ګرفته است که فکر میکنند با داغ درفش باکشتن و اعدام و با قتل و جنایت با تکفیر و کافر شمردن میتوانند مردم را به مثلا ایمان به اسلام و تمکین اطاعت از خودشان وادار سازند که ګویی آنان انسانهایی والا و تافته هایی جدا بافته هستند  آنان خودرا از دیګران برتر میدانند و میخواهند مردم ګوسفند وار مقلدهای آنان باشند و اجازه پرسش هم نداشته باشند غافل از اینکه این متد بارها توسط سایر ادیان الهی که قاعدتا بایست برای برطرف کردن ظلم زور آمده باشند مورد سو استفاده قرار ګرفته است.  اکنون کلیسا ها و رهبران مذهبی شان چه میکنند  سعی دارند که چهره ای زیبا و دوست داشتنی همراه با عشق و علاقه به انسانها از مسحیت ارایه دهند  آنان با باز کردن مدرسه ها ساختن پوهنتونها  یا ساختن بیمارستان ها و تربیت دکترها و نرسها سعی دارند از مسحیت یک چهره دوست داشتنی و خدمت ګذار مردم بسازند تا مردم به آن جلب شوند.   اسلام که در ګذشته تمدن عظیمی را رهبری میکرد و چهره ای با علم فضیلت دانش و فرهنګ به دنیا عرضه کرده بود و دانشمندانی نظیر ابن سینا  بیرونی  رازی  و متفکرانی نظیر مولوی رومی بلخی  عطار  سعدی حافظ  به دنیا شناسانیده بود و از علم دانش همیشه حمایت میکرد  و فرمان روایانی نظیر صلاح الدین ایوبی داشت  اکنون راه را اشتباهی میرود.  با کشتار جنایت  تکفیر  آزار و بمب ګذاری میخواهد مثلا اعاده قدرت و حیثیت کند؟

  ومتاسفانه اکنون از اسلام دینی مساوی با بربریت کشتار ظلم ستم دزدی فساد دوروغ حیله ګری دشمنی با زنان خود سوزی زنان  فشار بیش از حد برای ایجاد اخلاق دورویی  زورچپان کردن عقیده های قرون وسطی  کشت کشتارهای بی حد شست شوی مغزی جوانان به بهشت هایی با حوریان چهل متری همیشه دوشیزه  وادار کردن کودکان به انتحار خودشان و دیګران  دوری از علم صنعت و دانش های پیشرفته  جهاد های کور و بدون محتوی زودن عقل و خرد از دین و ایمان مردم  ایجاد نفرت  و بکار بردن سلاحهای کشنده برای فشار بیشتر بر روی مردمان ساده دل ومظلوم میخواهد پایګاه های قدرت خود را محکم کند.  متاسفانه شرکتهای عظیم تولید سلاح و مواد مخدر و بیمه هم از این روش مستقیم و غیر مستقیم حمایت میکنند زیرا منافع خود را جستجو میکنند تا بتوانند بمب های یک میلیون دلاری خود را بفروش برسانند. و از این ابلهی بعضی رهبران دیوانه آدمکش سو استفاده میکنند. نظیر آن صدام و قذافی هستند که با پول مردم فقیر اسلحه خریدند وبرسر همان ملت کوبیدند؟  جوانان ما یا معتاد شدند یا به بدریوزګی به غرب آمدند و کارګران بدنی اینان شدند و ثروتهای مردم ما بباد رفت و یا به جیب شیادان ریخته شد و یا صرف خرید سلاح و مواد مخدر شد. در نتیجه یک مشت علیل مفلوک ګرسنه فقیر بی دانش در کشورهای اسلام پایه ګذار شدند. اسلام با حکمت با فضیلت با علم دانش با آن تمدن عظیم اسلامی تبدیل به چهره ای دیګر شد؟ 

 ما احتیاج به وحدت داریم نه کینه جویی بین مذهب های حتی اسلامی  ما احیتاج به علوم جدید و صنعت مدرن داریم  ما بایست با ساختن دانشګاه ها  مدرسه های فنی و هنری به جوانان خود علم و اخلاق واقعی بیآموزیم  مردم دیګر آزاد هستند که هر روشی که میخواهند برګزینند ما تنها میتوانیم مطاع خود را عرضه کنیم  ولی نمی توانیم کالای خود را به زور بفروش برسانیم.  جوانان ما به کار پوهنتون  مسکن ازدواج و آزادی اخلاق احتیاج دارند نه به مواد مخدر ظلم فساد رشوه خواری دزدی و دورویی؟ دین با زور به چه دردی میخورد جز اتلاف وقت ؟  بعضی از رهبران دینی اسلام بیآیید منصفانه از تاریخ درس عبرت بګیرید خودخواهی ها را کنار بګذارید و برای مردم و اسلام خدمت کنید   عبادت بجز خدمت خلق نیست   به عبا عمامه دلق نیست  توکز محنت دیګران به غمی نشاید که نامت نهند آدمی    دانشمندان اسلامی راه را نشان داده اند  آن راه را بروید؟

انبار کردن ثروت های غیر مشروع دزدی شده هیچ عاقبت ندارد آیا صدام توانست ثروتهای خود را بکار بګیرد  نه مثل یک جانی به طناب دار آویخته شد.  قذافی میتواند میلیاردها دلار خود را بکار بګیرد شاید نه  که اکنون مثل یک دزد قایم شده است؟  بالاخره غرب و شرق هم به این نتیجه خواهند رسید که مردم آزادی رفاه میخواهند و شاید دیګر از دیکتاتورهای دست آموزشان پشتیبانی نکنند  پس بسوی مردم برګردید و دیوانه های را کنار بګذارید   من آنچه شرط  ګفتن است با تو میګویم   تو خواه از سخنم پند ګیر یا ملال  بګذارید که نام شما به عنوان انسانهایی والا در تاریخ ثبت شود نه دیوانه ګانی زنجیری و قاتل بشریت؟  عطار هفت شهر عشق را ګشت  ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم. به امید برادری و برابری و دوستی و مودت جهانی و ریشه کن کردن ظلم بی عدالتی و فساد  زنده باد انسانهای مظلوم ساده دل در بند  که بازیچه ابر قدرتها و پادوهای ملی و محلی آنان شده اند.  ای دوست بر جنازه دشمن چو بګذری شادی مکن که برتو نیز این ماجری رود  ؟   صورت زیبای ظاهر هیچ نیست     ای برادر سیرت زیبا بیار.  از دین به عنوان یک حربه برای دزدی غارت استفاده نکنید  که نام دین و نام خود را خراب کرده اید؟ 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!