ایرانیان چشم براه دخالت خارجی

حسن شریعتمداری، پسر آیت الله شریعتمداری مغفور میگوید:

“اکنون در کشورهای عربی مردم بین ماندن در زیر استبداد داخلی یا دخالت خارجی، دومی را ترجیح می دهند در دوره فعلی این استدلال که استبداد داخلی بهتر از این است که خارجی ها در سرنوشت کشور دخالت کنند خریدار چندانی ندارد.”

کیست که نداند اگر مائدۀ بهشتی وجود دارد همان استقلال، آزادی و حق تعیین سرنوشت است که بسیاری منجمله ایرانیان نسلهاست چشم براه و مزه اش را نچشیده اند.

سئوال:

آیا شریعتمداری درست میگوید؟

آیا میشود حرف او را به مردم ایران هم تعمیم داد؟

آیا در کشوری اتفاق افتاده که آزادی بدون کمک خارجی بدست بیاید؟

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!