روايت تصويری از جنايات خمينی

گوشه ای از جنايات خمينی در دوره حيات خودش تحت عنوان طنز آلود «گوشه ای از دوران پر افتخار طلايی امام راحل به روايت تصوير و سند» دروبلاگ «کافه نادری» منتشر شده است.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!