ادامه اعتصاب غذای کارگران شرکت طرف قرارداد متروی اهواز

دبير اجرايی خانه کارگر استان خوزستان خبر داد: اعتصاب کارگران کيسون وارد هشتمين روز خود شده‌است.

آقايار حسينی در گفت‌وگو با ايلنا افزود: ۴۰۰ کارگر شرکت کيسون که برای متروی اهواز کار مي‌کنند در اعتراض به عدم پرداخت ۷ ماه حقوق خود اعتصاب‌کرده‌اند که در چند روز گذشته فقط يک ماه از هفت ماه حقوق معوق آنان پرداخت شده‌است.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!