به فرمان ولی فقیه، آب حرام است!

به نظر میاد که در امارات اسلامی سلطان علی‌ خامنه‌ای آب اصلا حرام شده، و کسی‌ حق استفاده از آب را ندارد.

باور نمیکنید؟ پس بفرمایید ببینید.

از یک طرف، هموطنان مقیم از آب نوشیدنی‌ بی‌ بهره شدند، آن‌هم در گرمای طاقت فرسای ۴۵ درجه.

از طرف دیگه از ولی‌ فقیه به پرسند که چه بسر دریا چه شون اومده، دارند حسابی‌ کتک میخورند و اتهام تجزیه طلبی هم بهشون چسبیده شده.

اگه این کافی‌ نبود، جوانان تهرانی به خاطر “آب بازی”، از دست لات و لوت‌های لباس شخصی‌‌های ذوب شده در خط امام به زودی هم به جاسوسی برای اسرائیل اعتراف خواهند کرد در صدا و سیمای سلطان علی‌ آدمکش. که از این به بعد آب بازی بی‌ آب بازی.

بله، به نظر میاد آب، حق مسلم ملت ایران نیست!

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!