خريد مواد مخدر در تهران از خريد نقل هم آسانتر است

سخنگوی کميسيون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به افزايش روز افزون مواد مخدر صنعتی و فروش ساده آن ، افزود: خريد مواد مخدر در شهر تهران از خريد نقل هم آسانتر است و خريدار نقل بايد شهر را جستجو کند اما مواد مخدر به راحتی يافت می شود.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!