رمضان

اگر از شراب لعلت به لب آورم دو جامی

سه طلاق عقل خوش باد و وداع نیکنامی

چه نمط چکامه سازم که خرد همی پسندد

چو قلم جنون ستاید به بهای دوستکامی؟

بنمای چهره جانا؛ تف اشتیاق بنشان

که خروشدم دو رودی ز دو دیده صبح و شامی

تو که تخت شاه داری و سرا و سطوت او

به حضور مهربانان نه فراتر از غلامی

رخ من اگرچه زرد است و گناه دوش بر دوش

ز خدای کعبه جویم ره و رسم سرخ فامی

من ازین شکیب جانان همه روزه در شگفتم

چو دلم شکسته دید و نفرستَدَم سلامی

به سرم تو سایه افکن که ربوده با حلاوت

نه ز باختر همایی, نه ز خاورم همامی

رمضان و ماه کوشش به سر آمده است, جانا

بگذار قلب چهری به وداع او دو گامی

 

سیزدهم شهریور 1390

اتاوا

 

 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!