طهران

آنروزها

آنروزهای دور

خلیفه غبطه‌ می‌خورد

كاش‌ تهران هنوز دسته می‌داشت

عصای دستِ سالمش‌ بود.

اینروزها

دعا می‌كند خلیفه شُكر

كه تهران

مثلِ طرابلس

دسته ندارد.

خلیفه

تُركهای ناتو را هم از ترس‌ خریده

دلارِ سبز، شمشِ زرد

طبق طبق.

هر چند بداند

طیاره جماعت

از زیرِ تهران می‌آید

دسته دسته.

خلیفه در غارِ بتن لمیده

كلاهك خشخاش‌ را شكافته

می‌شمارد هسته هسته.

از مرحومِ انیشتن آموخته

مثلِ خداش‌ تاس‌ نریزد

فال‌ بگیرد، استخاره:

عاقبت تهران را

دسته‌ كند یا نه؟

سیخ مثلِ كافِ مكه یا كوفه

نه مثلِ قم

افتاده بر قافیه دُم.

خلیفه بیت‌المال را تقسیم‌ می‌كند

ال را طبق طبق به رعیت می‌بخشد

مال را به بیت می‌فرستد.

سیدِ روی اسكناس‌ ولی

اخم‌ نموده آخ

دسته دمشق را دریاب!

24 اوت 2011

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!