معیار های مخلتف و گاهی برضد هم اخلاقی دنیا

معیار های مخلتف و ګاهی برضد هم اخلاقی دنیا   اکنون که دنیا کوچک شده است ما با معیارها اخلاقی و اجتماعی بسیاری روبرو هستیم. یکی از آنها آزادی لباس زن و مرد است . درکشورهایی محدودیت های لباسی هست ولی درغرب این محدودیت ها بسیار کم است مثلا در کشورهای اسلامی تنها دیدن کفهای دست زن و چهره اش مجاز است و در بعضی از کشورهای اسلامی تمامی صورت زن هم بایست پوشیده باشد و بایست نقاب یا برقه و یا چادر بپوشد.  در صورتیکه در غرب زنان با مایوهای بسیار نازک در اجتماع برای شنا میروند. و یا با لباسهای بسیار کوتاه ورزش میکنند. و ظاهرا هم هیچکس مزاحم جنسی آنان نمی شود شاید چون آزادی جنسی هست و بسیاری از مردان دوستان زن یا دختری دارند ویا براحتی ازدواج کرده اند این است که نګاه های آنچنانی حتی به زنان بسیار زیبا و بسیار کم لباس پوشیده نمی اندازند.  متاسفانه در کشورهای دنیای سوم همه چیز مختص ثروتمندان است. مردان و پسران ثروتمند از همان دوران بلوغ کلفت های زیبا را والدین ها استخدام میکنند تا پسران آنان کمبود ارضای جنسی نداشته باشند. دختران ثروتمند هم که براحتی با هرکسی که بخواهند رابطه برقرار میکنند و سعی میکنند یواشکی باشد و یا اګر از خانواده های مذهبی باشند یا زود ازدواج میکنند و یا صیغه محرمیت میخوانند. 

 درحالیکه مردان و پسران ثروتمند دسترسی بی نهایت به جنس مخالف دارند مردان و پسزان فقیر و خانواده های متوسط مشګل عقده های جنسی دارند  ازهمان دوران بلوغ مجبورند که جلق بزنند و ناراحتی های حاصل از جلق زدن را تحمل کنند و این مشګل روی درس و مشق آنان بی تاثیر نیست.  آنان که به اروپا یا آمریکا رفته اند در ابتدا از دیدن یک زن باز و با لباسهای لختی و دکتولته بسیار هراسان میشود و فکر میکنند که آن زن زنی خوب نیست؟   نیروی جنسی اګر در اروپا با نیروی عشق ودوستی یکی شده باشد خطری متوجه زن و یا دختر نخواهد بود. مردان غیر اروپایی در حالیکه از ته دل دوست دارند با زنان زیبا دوست باشند و با آنان معاشرت کنند ولی متاسفانه بعلت جانماز آبکشی تظاهر میکنند که از زنان آزاد و زیبا کنار می کشند؟  و همیشه مترصد هستند که از دیګران و هم میهنان خود عیب بګیرند.  یکی از دوستان من خیلی تظاهر میکرد که مومن است  ولی روزی در خانه اش یک مشت عکس بسیار سکسی دیدم  یعنی پورنو ګرافی یعنی عکسهای جنسی یا درحین عمل ؟ نه تنها عکسهای زنان زیبا با لباسهای باز و لختی؟ ما که در غرب زندګی میکنیم دو راه داریم بایست به تمدن اینها احترام بګذاریم همانطوریکه اګر آنان به کشورهای ما بیآیند توقع داریم که به مراسم ما احترام بګذارند.  تظاهر به دینداری و بخصوص دو رویی بسیار نا زیبا است. همه ما مردان و زنان معمولی از دیدن جنس مخالف زیبا با هوش و خوش پوش لذت می بریم اګر کسی بګوید نه یا مشګل دارد یا دروغ میګوید؟  ولی ما میخواهیم تمامیت خواه باشیم دیګران از زنان زیبا استفاده نکنند و تنها معدودی ثروتمند استفاده کنند؟

و یا ما خودمان را لای آنان بر بزنیم.  عشق عاشقی زیباست چرا آنرا آلوده میکنیم  ؟  عشق ها نبایست به مادیات و حتی سکس تنها محدود شود  عشاق یعنی کسانی که حاضرند در راه دوست همه نوع کار قانونی را براحتی انجام دهند و از خودشان مایه بګذارند.  عاشقی در احترام به فرد دیګر هم است اګر او نمی خواهد نبایست زور چپانش بکنیم مثل پسری که در جواب رد معشوقه یا دوست خود به چهره اش اسید پاشید  این عشق نیست بلکه خود خواهی است.  بایست از این عشق های به خود خواهی ها آلوده شده فرار کرد. عشق بر چندین نوع است عشق خواهری  عشق مانند دختری  و عشق مادری  و همچنین عشق برادری و پدری  که بایست همه ګیر شود. ما بایست چشمان پاک و قلبی پراز عشق داشته باشیم نه اینکه دختران بیګناه را مجبور کنیم خودشان را در لحاف بپیچند زیرا ما نمی توانیم آنان را مثل خواهر دوست بداریم؟  یک دختر آلمانی روزی بمن ګفت ثروتمند شما علاوه بر غارت سرمایه شما  حتی دختران شما را هم به یغما می برند آنان اجازه ندارند آزادانه زندګی کنند و بایست در بند حجاب و تمکین باشند و دست از پا خطا نکنند تا آنان برای بردن آنان پیش بیآیند. شما دختران خود را مفلوک میکنید تا براحتی در دام یک شیاد بیفتند.  درصورتیکه ما دختران خود را مثل مرد تربیت میکنیم تا همسری که دوست دارند را انتخاب کنند. مردان ما براحتی دوست دختر میګیرند و براحتی ازدواج میکنند زیرا زنان ما سربار مادی نیستند ولی پسران و مردان شما جلق میزنند یا رابطه های جنسی غیر مقعول دارند مثل با حیوانان و با دوستان هم جنس خود و وقتی در سنها بالا ازدواج میکنند دیګر نمی توانند واقعا عاشق باشند.

 زیرا سکس آنان جدا از عشق رشد یافته و تنها یک عمل مکانیکی بوده است.  دختران شما دست شان دراز است ولی ما کار میکنیم و برای پول دوست وهمسر کسی نمی شویم؟  وما آنان را بی اخلاق میدانیم درحالیکه آنان هم مارا فاقد اخلاق میدانند و بما وصله های بچه باز و هم جنس خواه و غیر عادی میزنند. 

بهلول را گفتند فرق « مستراح » و « منبر » چيست؟

گفت در اصلشان فرقي نيست.

هرکس که نخواهد « در جمع » بريند، در آن رود ؛

و هرکس که بخواهد « بر جمع » بريند، بر اين رود.

و بهلول را گفتند که فرق « پوشک » و « عمّامه » در چیست؟

گفت در اصلشان فرقی نیست.

پوشک را در « زیر » گه گذارند،

و عمّامه را « روی » گه.

 

 

 

دیدگاه پارسی

داریوش هخامنشی: اهورامزدا دروغ را از سرزمین و مردم من بدور نگه دارد
کوروش بزرگ : مرد پارسی دروغ نگوید حتی بهنگام مرگ در جنگ

دیدگاه عربی
پیامبر اکرم به علی (ع) : ای علی در 3 جا دروغ نیکوست : میدان جنگ ، وعده به زنان و اصلاح بین مردم.{ وسایل الشیعه – جلد 12

 

 

فرهنګ  استعماری   ما مردم خاورمیانه و شاید کشورهای مسلمان با داشتن بسیاری مزایا بعضی از ما دارای مشګلهایی هم هستیم  بسیار پول پرست می باشیم  نګاه کنید به آقای صدام ویا قذافی  صدام دوازده کاخ ریاست جمهوری داشت  برای چی؟ قذافی چهل دوسال حکومت کرد و میلیاردها دلار ثروت ذخیره کرد برای چی؟  خوب بقیه هم دستشان از آب کوتاه است وګرنه شناګران قابلی هستند. در مقیاس کوچکتر هم همین طور است ما تنها به کسانی احترام میګذاریم که برایمان فایده داشته باشند.  از اعتماد دیګران سو استفاده میکنیم از موقعیتهای دیګران سو استفاده میکنیم اګر کسی نکته ضعفی داشته باشد میخواهیم ازآن برای خودمان ثروت و استفاده درست کنیم. دیګران را تهدید میکنیم که شما را لو خواهیم داد اګر بما استفاده نرسانید.  حسود و بی ادب هستیم  و فکر میکنیم با بی احترامی به بزرګان خودمان بالاتر از آنان میشویم که ګفته اند بزرګش نخوانند اهل خرد که نام بزرګان به زشتی برد.  اګر به کسی خدمت کنی بعضی ها عوض قدردانی سعی دارند که ترا بخاک سیاه بنشانند. خدمت را با بی احترام و بدسګالی پاسخ میدهیم.  دزدی و فساد را ارج می نهیم  و به دزدان عظیم شان احترام میګذاریم .  متاسفانه یاد نګرفته ایم که بهم احترام بګذاریم و به باورهای هم ارزش بدهیم من منم هستیم و خود را علامه دهر میدانیم و سر ور دیګران  به همه با چشم انتقاد نګاه میکنیم  دنبال نکته های ضعف دیګران هستیم تا مسخره شان کنیم  از همان بچګی یکی را که ضعیف تر است ګیر میآوریم و مسخره می کنیم و از ناراحت شدن آن بچه شاد میشویم. خود خواه و تمامیت خواه و مغرور الکی هستیم به زیر دستان ستم میکنیم و از بالا دست ها حساب میبریم  دزدان بیچاره را قطع دست میکنیم ولی دزدان ثروتهای ملی میلیارد دلاری آزاد هستند.  در سر هرکاری هستیم میخواهیم دیګران را دک کنیم و خودمان فعال مایشا باشیم.  به ستم دیدګان و زیر دستان زور ګو هستیم و در برابر زورمندان کرنش میکنیم.  کسی که مارا دوست دارد و بما احترام میګذارد را ابله میشماریم و از دوستی و اعتمادش سو استفاده میکنیم.  خوب هدف سیاست بین المللی هم این است که ما نسبت بهم ظالم و بی تفاوت باشیم تا آنان براحتی بر ګرده های ما سوار شوند و ثروتهای ملی مارا غارت کرده و مارا هم آواره کشورهای دیګر بسازند.  شهید شدن و کشته شدن دیګران را دوست داریم ولی خودمان حاضر نیستیم که در صف اول خطر ها باشیم.  خوب برای همین است که ما از قافله علمی و تمدن صنعتی اینقدر عقب هستیم  و خریدار محصولات آنان می باشیم  ولی براحتی همه تقصیر ها را هم ګردن آنان می اندازیم.  و خودمان را تبریه می کنیم. 

 

 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!