ویدیو دفاع پسر سروش از پاپا

در کشور گل و بلبل؛ جمع اضداد “ملی-مذهبی” و “روشنفکر دینی” هم موروثی شده.

پیروان شارلاتان علی شریعتی که از بدو تأسیس نظام پربرکت از پرشمار ترین کارگزاران آن بوده و چندی است تعدادی از آنان در نزاع درون باندی شکست خورده و از گردونه قدرت اخراج شده اند، حالا این میراث گرانبها را به فرزندان و در بعضی موارد نوه ها منتقل کرده اند.

البته انتقال حرفۀ والدین، معمولاً پدر به فرزند، سنتی است دیرینه ولیکن وقتی پدر در کارش ورشکسته بوده، انتقال ورشکستگی به فرزند دیگر نوبر است.

به این مناظره که شاپسر حاج فرج دباغ بعداً عبدالکریم سروش شده که زحمت عطر افشانی و “پاکسازی” دانشگاه ها را کشید توجه فرمایید تا به کُنه ماجرا پی ببرید. دیگر نازنین وارثان “روشنفکری دینی ” به دیار کفر مهاجرت کرده هم درحال روشنگری و دُر افشانی میباشند.

پس از تجربه نظام پربرکت؛ زور بیخود نزنند که، آن سبو بشکست و آن پیمانه ریخت.

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!