آغاز زمزمه دخالت نظامی ناتو در رویدادهای سوریه

.


توقیف اموال و دارایی های سوریه گام دیگری است که زمزمه آن
نیز، همانگونه آغاز شده در مورد لیبی آغاز و اجرا شد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!