برای نجات دریاچه ارومیه، جنبشی وسیع و سراسری لازم است!

مبارزه برای پیشگیری از مرگ دریاچه ارومیه، علاوه بر اینکه مبارزه برای ادامه حیات محیط طبیعی انسان و سرچشمه تداوم زندگی توده وسیعی از مردم یک منطقه است، عرصه تقابل توده مردم در برابر کلیت رژیمی است که همه سیاست هایش ضد انسانی و سودجویانه و غارتگرانه است.

مبارزه برای پیشگیری از خشک شدن دریاچه ارومیه تنها امر و عرصه مبارزه مردم منطقه نیست. این عرصه از مبارزه نیز همچون دیگر عرصه ها، امر کل توده های مردم در سراسر ایران و امر طبقه کارگر در رأس آن است.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!