دروغ از کي وارد ايران شد

دیدگاه پارسی 

داریوش هخامنشی: اهورامزدا دروغ را از سرزمین و مردم من بدور نگه دارد 
کوروش بزرگ : مرد پارسی دروغ نگوید حتی بهنگام مرگ در جنگ 

دیدگاه عربی 
پیامبر اکرم به علی (ع) : ای علی در 3 جا دروغ نیکوست : میدان جنگ ، وعده به زنان و اصلاح بین مردم.{ وسایل الشیعه – جلد 12} 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!