دست جمهوری اسلامی از پشت بشار اسد برداشته می شود

جلسه ای در بیت رهبری تشکیل شده و در
پایان آن تصمیم گرفته شده فعلا کمک هائی که بصورت مستمر در
اختیار سوریه قرار می گرفت متوقف شود.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!