ایران قبل از اعراب پُخی نبوده

با حرفهای اخیر خدایگان امام معصوم علی آقا رهبر؛ سناریوی کمدی-تراژیک ایران قبل از حمله اعراب پُخی نبوده جان تازه ای گرفته.

این هم بخشی از توضیحات بامزۀ پسر مهدی بازرگان که البته رهبر برون مرزی و کالیفرنیا نشین “ملی-مذهبی ” ها است:

“الان هر ایرانی بخواد یه کاغذ جلوی خودش بذاره یادداشت بکنه اسامی بزرگانی که ما در طول تاریخ داریم، از شعرا گرفته سعدی و حافظ و مولوی و غیره تا فیلسوفهایی که داشتیم تا پزشکان معروفی مث ابن سیناها و رازی ها ریاضی دانا شیمیدانا منجمان، لیستی اگه تهیه کنیم میبینیم که به ندرت در بین اون لیست اسامی از اون گذشته پیدا بکنیم.”

هر کس به جنس خویش درآمیخت ای نگار

هر کس به لایق گهر خود گرفت یار

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!