کار مقام معظم رهبری به گفته ایشان، بی اشکال نیست

اگر
از متن سخنرانی مهدوی کنی، قرار باشد چند جمله خبری و غیر
تشریفاتی آن استخراج شود، جز جملات پائین نیست:

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!