اجلاس تقسیم غنائم پس از پیروزی در جنگ لیبی!

“هیلاری کلینتون”
وزیر خارجه امریکا نیز برای دفاع از توافق نامه های شرکت های
نفتی امریکا که سال گذ شته با قدافی امضاء کرده بودند خود را
به پاریس رساند تا در اجلاس تقسیم غنام ناشی از سقوط قذافی
حضور داشته باشد!

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!