باید شرایط ورود نخبگان خارجی تسهیل شود

با یک نگرش خاصی برای همکاریهای بین المللی
خود با سایر کشورها، باید تسهیلات خاصی برای سفر اندیشمندان خارجی به داخل
کشورفراهم کنیم، همانطورکه آنها درآیین نامه‌ها و مقررات خود برای ورود
نخبگان واندیشمندان خارجی تسهیلات خاصی را فراهم می‌کنند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!