اَبله السلطنه

آیت العظمی حاج آقا جوادی آملی گفته:

“کسی حق ندارد بگوید من به نداشتن حجاب رضایت دادم٬ چرا که عصمت زن، حق‌‏الله است و به هیچ‌کسی ارتباط ندارد.”

این گاو مجسم وقتی عصمت را ملزوم به حجاب و بعد حکم میکند که “عصمت زن، حق الله است ” این بدین معناست که اکثریت مطلق ٨۶٥ ,٥۰٩ , ٣٨٦, ٣ زنان روی کرۀ خاکی که لحاف پیچ نیستند، به نظر وحوش، بی عصمت میباشند.

به عبارت دیگر؛ “الله ” از حق خودش که “به هیچ کسی ارتباط ندارد ” در مورد لحاف پیچ کردن اکثریت مطلق مخلوقات زن خود گذشته که بسیاری از آنان مسلمان هم هستند، ولی وحوش اسلامیست دست از سر بانوان ایرانی بر نمیدارند و در “حق الله ” دخالت میکنند.

تبریک

پ.ن. همین ابله السلطنه حرفهای بامزه ای هم راجع به هنرپیشگی زده؛ اینجا.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!