راه‌اندازي “دانشگاه دخترانه” در هر استان

وزير علوم تأكيد كرد: فكر مي‌كنم حق مردم ماست كه اگر مي‌خواهند در
دانشگاهي تحصيل كنند كه تك جنيستي و دخترانه باشد از اين حق خود استفاده
كنند و اگر هم نمي‌خواهند در دانشگاه‌هاي تك جنيستي تحصيل كنند مي‌توانند
در دانشگاه‌هاي موجود كه مختلط است حضور داشته باشند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!