شاهنشاه؛ مرجع تقلید خامنه ای

یکی از بیانات آن نور به قبرش ببارد که وحوش اسلامیست و پادوهای چپول-اسلامیست آنها که اکثراً پیرو شارلاتان علی شریعتی هستند کُلی از آن علیه شاه مغفور استفاده کردند؛ تلاش برای رسیدن به “دروازه های تمدن بزرگ ” بود.

حالا به حرفهای اخیر پدر عروس خدایگان امام معصوم علی آقا رهبر توجه فرمایید که گفته:

” خداوند پایه‌ریزی تمدن نوین اسلامی را از جانب نسل ما مقدر کرده و باید با اراده‌ای عظیم از این مسئولیت سربلند بیرون آییم.”

به عبارت دیگر؛ کپی برداری از نظام پیشین به سلطنت مادام العمر اعلیحضرت خدایگان ختم نمیشود.

پیشنهاد میشود یکی از دروازه های این “تمدن نوین اسلامی” نظام پربرکت در تجاوزگاه کهریزک قرار داده شود.

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!