درباره رهبران اسلامی و سرگردگان آن

درباره رهبران اسلامی و سرکردګان آن  امروز در روزنامه ای میخواندم که سرکردګان اسلام و رهبران آن اکثر به اسلام و حتی خدا هم اعتقادی ندارند آنچه آنان انجام میدهند سود دهی اسلامی است که مانند حربه ای از آن در پیکار جمع مال و منال وثروت وشهوت رانی سو استفاده میفرمایند  مقاله اضافه میکرد دلیلش هم فقر فرهنګی مادی و معنوی و عقب ګردهای تاریخی دربلاد اسلامی است  کشورهای اسلامی اکثر فقیر عقب افتاده  بیسواد جاهل و خرافه پرست هستند و رهبران هم از این تعصب های کور به نفع خود و اربابانشان سو استفاده میکند مقاله اضافه میکرد که ژاپن که بمراتب کشوری عقب افتاده تر از ایران وترکیه و دیګر کشورهای اسلامی بود و نیز با سنت پیچیده ای دست به ګریبان بود توانست از لحاظ صنعتی و علمی خود را همپای کشورهای اورپ و امریک کند ولی متاسفانه کشورهای ما بسبت خیانت رهبران خاین بی دین و بی ایمان و شیاد های جانماز آبکش همچنان به قهقرا میروند زیرا آن پول ثروت شهوت رانی و لذتهای دنیا را تنها برای خودشان میخواهند و به مردم اهمیتی نمی دهند و آنان را به وعده های دروغین سرګرم میکنند که مثلا در بهشت حوری چهل متری است که همیشه هم دوشیزه باقی می ماند.  عوض اینکه ثروتهای ملی مارا خرج تاسیس کارخانه های مادر  تولید  باز کردن مدرسه ها و مکتب ها و پوهنتون ها کنند آنها رابرای خرید بمب های یک میلیون دلاری و مواد منفجره و اسلحه میکنند و یا در بانکهای بقول خودشان کافرستانها در بنام خودشان می خوابانند و بدین ترتیب مارا به دستور اربابان خود باهم درګیر میکنند و خودشان به ریش همه ما می خندند. در حالیکه ما سرګرم بحث های صدتا یک غاز هستیم آنان ثروتهای مارا با کمک اربابانشان با تریلی از کشور خارج میکنند.     

 

 

 

   شنیدم که دزدی زبل نیمه شب ربود از طویله خر مش رجب; رجب تا که شستش خبر دار شد ;جهان; پیش چشمش شب تار شددرون طویله دو زانو نشست زمین و زمان را دم فحش بست یکی گفت تقصیر از آن توست که قفل طویله نبستی درست ; یکی گفت گیرید معمار رابنا کرده کوتاه دیوار را;یکی گفت تقصیر از شحنه هاست که هر روز بر پا چنین صحنه هاست; یکی گفت: نه، بوده تقصیر خرچرا ؟ چون که می کرد اگر عر و عرو یا یک کمی جفتک و گرد و خاک ;مسلم که آن دزد می زد به چاک ;شنیدم که با غیض مشدی رجب در آن بین می گفت : یاللعجب  که هر کس به نوعی ست در اشتباه; فقط دزد در این میان بی گناه; قلم دست هالو چو در کار شد ;بدانید تاریخ تکرار شد ;شنیدم که در حومه ی اصفهان به شهری که نام خمینی بر آن ;به دست گروهی از اشرار پست ; حریم خصوصی مردم شکست نه در شب، که در روز جمعی پلید ;به دستان خود فاجعه آفرید ;نه از چوب قانون هراسی به دل نه از آدم و آدمیت خجل ; شنیدم که فرمود شیخ الانام ;نبودند زن ها علیه السلام و آن دیگری گفت: از مرد و زن همه مست بودند; در انجمن به شهری که نام خمینی بر آن به دست گروهی از اشرار پست حریم خصوصی مردم شکست نه در شب، که در روز جمعی پلیدبه دستان خود فاجعه آفریدنه از چوب قانون هراسی به دل نه از آدم و آدمیت خجل شنیدم ;که فرمود شیخ الانام  نبودند زن ها علیه السلام و آن دیگری گفت: از مرد و زن همه مست بودند در انجمن ;یکی گفت: آن جا به جای نمازهمه بوده مشغول آواز و سازیکی گفت : الحق که مردانشان ز غیرت نبردند هرگز نشان ;یکی از بزرگان صنف پلیس  چنین گفت با لحن رک و سلیس  که تحقیق کردیم بسیار زود«حجاب زنان» مشکل کار بود; خلاصه همه بوده تقصیر کاربه جز آن تجاوز گر نابکار ;کجایی ببینی عمو مش رجب  که ما خوش بتازیم ، دنده عقب  اگر در دهات تو خر می برند ;در این خطه ناموس را می درندجلو روی شوهر ، برادر، پدر ;تجاوز نمایند بی دردسرچرا این همه ظلم و هتک زنان در املاک آقا امام زمان      محمدرضا عالی پیام 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!