دشت خاوران

دشت خاوران

بيادهزاران جانباخته کشتار تابستان 1367

ای صبا ،گر بگذری بر طرف دشت خاوران

بوسه زن برخاک پاک آن زمين خون چکان

زير خاک خاوران،گنجينه ها،پنهان شده است

برسرقبر جوانان،دّراشگی برفشان

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!