اراذل ملی گرا

این روزها که ماهیت ضد ایران و ایرانی نظام پربرکت انکار ناپذیر و بزک چهرۀ کریه انقلاب خوش عاقبت از سوی اسلامیست ها/یهود ستیزان هار و چپولان دست آموز متحد آنان غیر ممکن شده؛ حقانیت گفتۀ ساموئل جانسون که “میهن پرستی آخرین پناهگاه یک رذل است” هر روز عینیت پیدا میکند.

علاوه بر یهود ستیزان ها ر و چپولان یتیم شده و به قول ایرج پزشکزاد عضو حزب “انترناسیونالیست بچه پُر رو ها” که پس از شکست پروژۀ “اصلاحات ” نظام پربرکت عارضه ملی گرایی و بعضاً حتی میهن پرستی مصلحتی آنان عود کرده؛ وحوش اسلامیست هم در این امر وارد گود شده و گوی سبقت از پیروان شارلاتان علی شریعتی ربوده اند.

آیت الله محمد صادق (محی الدین) حائری شیرازی نماینده مردم استان فارس در مجلس خبرگان رهبری گفت:

باید در ایران اسلامی ، هویت ملی خود را تقویت کنیم و نشانه ها و آثار ملی و اسلامی موج بزند. نباید نسبت به ملیت سهل انگاری کنیم. اگر حساسیت ما نسبت به ملیت کم باشد، خیلی ضرر خواهیم کرد. ما باید ملی گرایی را بشدت جدی بگیریم تا یک پشتوانه قوی برای دین ما باشد.”

به عبارت دیگر؛ استفاده ابزاری از ایراندوستی برای تداوم نظام پربرکت که میشود “میهن پرستی آخرین پناهگاه یک رذل است” .

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!