به سوریه حمله شود به قطر حمله می کنیم!

شبکه تلویزیونی المنار، این سخنان احمدی نژاد را با آب و تاب و
با هدف تبلیغ میان حزب الله لبنان منتشر کرد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!