قریب الوقوع بودن اجرای حکم اعدام حبیب لطیفی

بعد از گذشت یک هفته از احتمال اعدام ” حبیب الله لطیفی ” هنوز نگرانی ها از اعدام این زندانی سیاسی همچنان ادامه داشته و وضعیت شهر سنندج امنیتی توصیف شده است.
>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!