همسر عبدالفتاح سلطانی:گفتند جایزه حرام گرفته اید

عبدالفتاح سلطانی روز گذشته در حالی بازداشت شد که همسرش به “روز” میگوید از علت بازداشت و محل نگهداری این وکیل دادگستری هیچ خبری ندارد.آقای سلطانی، عضو کانون مدافعان حقوق بشر و وکیل بسیاری از زندانیان سیاسی و مطبوعاتی است. او پس از انتخابات مخدوش خرداد 88 نیز بازداشت شده و دوماه در زندان اوین بود.معصومه دهقان، همسر آقای سلطانی در مصاحبه با “روز” می گوید که این وکیل دادگستری روز گذشته برای مطالعه پرونده یکی از موکلانش به دادگاه انقلاب مراجعه کرده بود و بازداشت شده است.خانم دهقان توضیح میدهد: نه میدانیم برای چی او را بازداشت کرده اند و نه میدانیم کجا برده اند. دیروز به دادگاه انقلاب رفته بود برای پی گیری موکلانش و مطالعه پرونده یکی از آن ها. همان جا بازداشت شده است. ساعت یک بعد از ظهر همراه با آقای سلطانی به دفتر کار او مراجعه کرده اند بعد هم به منزل آمدند و سی دی ها، کتاب ها، لپ تاب های بچه ها و هرچه کاغذ و مدرک در خانه… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!